Lõppastme koolitus

infojareg

B-kategooria lõppaste

Lõppastme koolitust saab läbida kohe pärast esmase juhiloa omandamist.

Lõppastme koolitus tuleb läbida 24 kuu jooksul pärast esmaste juhilubade saamist. Koolitust on võimalik läbida aastaringselt. Lähim aastaringselt kasutatav libedarada asub Tartus.

Koolitust on võimalik läbida nii E-õppes kui klassiõppes ning ka automaatkäigukastiga (vajalik eelnev kokkulepe autokooliga) autoga.

  • Koolitusel saab osaleda kui esmane juhiluba on kehtetu vähem kui 1 aasta. Kui esmase juhiloa kehtivus on lõppenud rohkem kui aasta tagasi, siis tuleb enne koolitusele asumist Transpordiameti liiklusregistris uuesti sooritada teooria- ja sõidueksam. Koolituse ajal ei tohi õpilase juhtimisõigus olla peatatud või juhtimisõigus ära võetud!
  • Koolituse ajal peab tervisetõend olema kehtiv!

Kursustele registreerimiseks on vajalik esitada järgnevad dokumendid:

  • Kehtiv isikut tõendav dokument (pass, ID kaart või elamisluba)
  • Esmane juhiluba
  • Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistus

Kursusetasu tuleb maksta enne koolituse algust!

Mootorsõidukijuhi koolituskursuse tunnistusele kantakse pärast koolitust märge koolituse läbimise kohta.

Kui esmase juhiloa omaja on omandanud vajaliku vilumuse ja läbinud õigel ajal lõppastme koolituse ning teda ei ole viimase 12 kuu jooksul karistatud liiklusnõuete rikkumise eest, väljastatakse talle juhiluba Transpordiametis ilma eksamite sooritamiseta. Esmane juhiluba vahetatakse Transpordiametis juhiloaks ümber isikul, kelle alaline elukoht on Eestis.

Klassiõppes saab koolituse läbida ühe päevaga, E-õppes jaotub see aga mitmele päevale.