1. Üldsätted
1.1. OÜ Tugev Partner poolt asutatud koolitusasutuse nimi on Võrumaa Autokool (edaspidi Kool), mis lähtub täienduskoolituse kvaliteedi tagamisel täiskasvanute koolituse seadusest, täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteeditagamise juhendmaterjalist täiskasvanute täienduskoolitusasutustele, koolitaja käsiraamatust (ETKA Andras) ning ettevõtte ärieetikast, põhikirjast ja õppekorralduse alustest.
1.2. Kool korraldab täiskasvanutele suunatud tööalast täiendkoolitust.
1.3. Koolituste läbiviimisel ja suhtlemisel klientidega tuleb igal koolitajal juhinduda väärtuspõhisest suhtest, avatusest, aususest ja abivalmidusest.
 
2. Õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
2.1. Koolitustegevus toimub Kooli omandis olevatel või selleks otstarbeks sobilikel renditavatel pindadel, mis vastavad tervisekaitse nõuetele.
2.2. Enamus koolitustel kasutame praktilisi õppevahendeid nagu digitaalse sõidumeeriku õppesimulaator, veoseohutuse stend, mis muudavad õppest lihtsaks ja arusaadavaks.
2.3. Koolitusgruppide suurusjärgud on erinevad sõltuvalt koolituse sisust, kuid eesmärgiks on siiski tagada individuaalne lähenemine kogu õppeprotsessi jooksul.
 
3. Õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
3.1. Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2. Kooli õppekavas sätestatakse vähemalt järgmised andmed:
1) õppekava nimetus;
2) õppekavarühm;
3) õppeesmärk;
4) õpiväljundid;
5) õppekava koostamise alus;
6) sihtgrupp;
7) õppekeel;
8) õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
9) õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
10) õppe sisu;
11) õppekeskkonna kirjeldus;
12) õppemeetod;
13) nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
14) koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.
3.3. Õppekava koostamisel lähtutakse konkreetse sihtgrupi vajadustest ning iga koolitus on oma olemuselt praktilise suunitlusega eesmärgiga aidata sihtgrupil saavutada paremaid ning mõõdetavaid tulemusi.
3.4. Iga koolituse juures on viide kehtivale õppekavale.
 
4. Koolitajate kvaliteedi tagamise tingimused ja kord
4.1. Lektorid peavad omama kõrgemat erialast haridust või olema aktiivselt tegutsenud õpetatavas valdkonnas ning omama vastavasisulist kogemust, mida nad on võimelised tõestama.
4.2. Pärast tagasisidelehtede saamist õpilaste poolt analüüsib kooli juhtkond nii koolitustulemused kui ka tagasisidelehtede sisu läbi ja teeb parendusettepanekud lektorile.
4.3. Lektorid on kohustatud osalema erialastel täiendkoolitustel, praktilistel töödel õpetatavas aines ning arendama õppemeetodeid ja õppe sisu edasiandmise oskust.
 
5. Täienduskoolituse kohta tagasiside kogumise kord
5.1. Kool kogub õppijate kohta järgmisi andmeid: nimi, e-post, telefon ja isikukood. Isikukood on vajalik tunnistuse jaoks. Isikuandmeid töödeldakse isikuandmete kaitse seaduse § 6 alusel.
5.2. Kool annab võimaluse teha parandusettepanekuid. Tagasisidet võib anda nii suuliselt, kirjalikult paberkandjal või e-posti teel.
 
Järgmised koolitused, mille algusaeg ei ole teada täpsed kuupäevad selguvad grupi kogunemisel. Registreeruda saab kokkuleppe gruppi, mille algusaeg selgub hiljem.